آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان

1,024 نمایش

آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان

« آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان » نام جدیدترین اثر منتشر شده توسط موسسه فرهنگی‌هنری چهارباغ ‌است که در این مجموعه به بررسی و تحلیل شیوه‌ی آواز استاد غلامحسین بنان پرداخته شده است.

لیست مجموعه

مجموعه ۱ – دستگاه شور

مجموعه ۲ – آواز دشتی

مجموعه ۳ – آواز ابوعطا و افشاری

مجموعه۴ – آواز بیات‌ ترک

مجموعه ۵ – دستگاه نوا

مجموعه ۶ –دستگاه سه گاه ۲CD

مجموعه ۷ –دستگاه چهارگاه و آواز شوشتری ۲CD

مجموعه ۸ –دستگاه  همایون و آواز اصفهان ۲CD

مجموعه ۹ –دستگاه ماهور ۲CD

مجموعه ۱۰ –دوره عالی  ۲CD


شاپ فيلم 20